Skip to content

ALLESREINIGER CLEANINQ 1 LITER

Productnummer: 1000055
Minimum afname: 1
Prijs per:
€ 4,06 € 4,91 incl. BTW

Op voorraad: 322

Cleaninq

Omschrijving

    Allesreiniger met een frisse azur geur.

    Geschikt voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken.

    1 liter.

    Gevarenaanduidingen: H301, cat. 3: Giftig bij inslikken. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H311, cat. 3: Giftig bij contact met de huid. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H317, cat. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H330, cat. 1 en 2: Dodelijk bij inademing. H373, cat. 2: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling . H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

    Veiligheidsaanbevelingen: P280: Beschermende kledij dragen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Specificaties

Voorraad: 322
Lengte: 276 cm
Breedte: 80 cm
Hoogte: 78 cm
Gewicht: 1022 gr
Volume: 0
Merk: Cleaninq
Kleuren: Blauw